STATUUT: vereniging zonder winstoogmerk Elfnovembergroep

Naast de Nederlandse tekst die op 25 juni 2013 neergelegd is voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, (publicatie 11 juli 2013), verzorgden we ook een Franse tekst, want in onze vereniging zijn er vrijwilligers en in ons bestuur zijn er bestuursleden uit drie regio’s: Vlaanderen-B, Wallonië-B en Nord-Pas de Calais-F.. We geven de Franse tekst weer in de Franse bladzijden van deze website.

Artikel 1

Het doel van de vereniging is: de herdenking van de Eerste Wereldoorlog met aandacht voor de gewone mensen, mannen en vrouwen, die deze oorlog meemaakten - de uitbouw en het onderhoud van een ruimte in stilte en in de natuur waar herinnerd wordt aan de vele mensen die in die oorlog moesten vluchten en aan de vluchtelingen van alle tijden.

Artikel 2

De vereniging zet de werking verder van de werkgroep die op 11 november 1977 begon en actief bleef. Ze draagt de naam Elfnovembergroep

Artikel 3

De zetel van de vereniging is gevestigd te 8956 Kemmel, Wijtschatestraat 2B (gemeente Heuvelland, arrondissement Ieper). De zetel kan verplaatst worden bij beslissing van het bestuur.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde termijn. Ze kan echter steeds ontbonden worden.

Artikel 5

De vereniging kent kernleden en aangesloten leden. Men wordt aangesloten lid door het betalen van de eenmalige bijdrage. Kernlid wordt men door schriftelijk te antwoorden op een schriftelijke uitnodiging door het bestuur. De kernleden vormen de algemene vergadering. Het aantal leden is onbeperkt. Elk lid kan steeds ontslag geven. De vereniging houdt op te bestaan zodra ze minder dan drie kernleden telt.

Artikel 6

De aansprakelijkheid van elk lid is beperkt tot het bedrag van zijn bijdrage Deze eenmalige bijdrage is vastgelegd op minstens 120 euro.

Artikel 7

De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie en hoogstens zeven leden, onder de kernleden van de vereniging voor een duur van vier jaar, door de algemene vergadering benoemd. Het aantal bestuurders uit eenzelfde regio is beperkt tot drie. De leden van de raad van bestuur kunnen steeds door de algemene vergadering afgesteld worden.

Artikel 8

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad van bestuur is bevoegd voor elke daad van bestuur en van beschikking binnen de vereniging, in de ruimste zin. De raad van bestuur bestuurt de vereniging, handelt voor haar en behartigt al haar belangen. Hij bezit de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen van bestuur, beheer en van beschikking in alle aangelegenheden van de vereniging. Daartoe mag hij alle rechten van de vereniging uitoefenen. Hij vertegenwoordigt de vereniging in en buiten de rechtbank, zowel tegenover de leden als tegenover derden. Behalve bij bijzondere volmacht, worden alle akten die de vereniging verbinden door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend. Tegenover derden moeten ze hun bevoegdheid hiertoe niet aantonen. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door het statuut aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur

Artikel 9

Zolang de raad van bestuur niet uit zeven leden bestaat, kan deze raad - om hun verdiensten en deskundigheid ten overstaan van het doel van de vereniging - één en ten hoogste twee personen coöpteren als lid van de raad van bestuur, binnen of buiten de vereniging. Deze gecoöpteerde leden worden voor alle bijeenkomsten van de raad uitgenodigd en hebben bij aanwezigheid stemrecht.

Artikel 10

De algemene vergadering vormt het hoogste gezag in de vereniging. Haar hoofdbevoegdheid is omschreven bij artikels 4 tot 8 van de wet van 27 juni 1921. Ze wordt door de raad van bestuur samengeroepen bij middel van een eenvoudige omzendbrief. De algemene vergadering wordt minstens eens per jaar samengeroepen. Er moet altijd een algemene vergadering gehouden worden tussen 1 januari en 31 mei. De algemene vergadering is geldig samengesteld om het even hoeveel leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn

Artikel 11

De kernleden, evenals derden die hun belang erbij kunnen aantonen, kunnen zich uittreksels uit de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur laten afleveren

Artikel 12

Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering haar bezit toevertrouwen aan een vereniging of instelling, die aanvaardt het aan te wenden voor een gelijkwaardige doelstelling

Artikel 13

Zoals de wet het voorschrijft is de ambtstaal van de vereniging de taal van de gemeente waar de zetel gevestigd is. Meertaligheid is echter onlosmakelijk verbonden met de doelstelling van deze vereniging. Verschillend volgens onderwerp worden meerdere werktalen gebruikt, doch steeds minstens Nederlands en Frans. Grondteksten (statuut, huishoudelijk reglement) worden in deze twee talen besproken en goedgekeurd. Statuut en statuutswijzigingen worden in de ambtstaal gepubliceerd.

Artikel 14

Voor alles dat door dit statuut niet wordt geregeld, is een door de raad van bestuur opgemaakt en door de algemene vergadering goedgekeurd huishoudelijk reglement van kracht. Daarbuiten is de wet van 27 juni 1921 van toepassing, gepreciseerd en gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel A

De eenmalige bijdrage (artikel 6) kan betaald worden door een bestendige opdracht van 5, 10, 15, 20 of 30 euro per maand.

Artikel B

Het bestuur moet via het verzoek kernlid te worden (artikel 5) zorgen voor een redelijke aanwezigheid van kernleden uit de regio’s Vlaanderen-B, Wallonië-B, Nord-Pas de Calais-F. Leden uit andere regio’s kunnen ook uitgenodigd worden kernlid te worden.